Mefth Loader Gif

Online courses in Tigrinya Language

With our online course you can :)

 • Learn Everywhere
 • Learn Anytime
 • Learn on any device
 • have Lifetime access
Teach with us Learn alone Learning progress Learning using computer

Learn anywhere

Learn anywhere, anytime, on your own pace, at your own interests and learning preferences from your device.

Tigrinya

ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ኣብ ዝጥዕመካን ኣብ እትግደሰሉን ኣብ ዝመርጽካዮ ኣመሃህራን ኣብ ሞባይልካ ተማሃር።

Tigre

ዲብ ኣይ ወክት'ዋ ላጣዕመካ ኣካን ዲብ ፈይግ ላሓረካሁ ድርሰት ምን ሞባይልካ ድረሰ።

Bilen

አይ ኣካንዲ ኩት ታሚታኩሁ ወኪት ዲቲል አንቲ ሓሰርሰራኩልክ አንቲ ፊሪርዳኩሁ ምህሮ ኩተልፎንልድ መሀርሲ

User Experience

Our experienced instructors provides a quality courses at a reasonable price They have email or phone support too.

Our Top Courses

Transform your life through education

Education is the number #1 method to transform your life. Learners are always develop their skills and solve others problems then in returns they enriching their lives.

Mefth Learning overview
Mefth Teaching online

ብትምህርቲ ህይወትካ ቀይር

ትምህርቲ እቲ እንኮ ቀዳማይ መንገዲ መቐይሮ ህይወት'ዩ። ተማሃሮ ኩሉ ግዜ ብቕዓቶምን ክእለቶምን ተጠቂሞም ሽግራት ይፈትሑ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ህይወቶም ናብ ዝሓሸ ይቕይሩ፡

Become an instructor

Instructors from around the world will come and teach many students on Mefth. We provide the easy to use platform to teach what you love.

Mefth Teaching online
Mefth Teaching online

ምሳና መሃር

መምሃራን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብመገዲ ኦንላይን ኣብ Mefth ይምህሩ ኣለው። ንሕና እቲ ኩሉ ንመምሃራን ዝኸውን መስርሕ ኣዳሊና ኣለና፡ ዝተርፈካ ነዛ ኮርስ እዚኣ (ጠውቕ) ወሲድካ ባዕልኻ ናትካ ኮርስ ኣዳሊኻ ምሻጥ ጥራይ'ዩ።

Learn from your comfort

You can learn from everywhere of the world in anytime and for your preferred course online. Our experienced Instructors will teach and guide you, so you can transform your life on Mefth online courses.

 Learn on Mefth in your comfort
Mefth Teaching online

ምሳና ተማሃር

ምኩራን ሰብ ሞያ መምሃራን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብመገዲ ኦንላይን ኣብ Mefth ይምህሩ ኣለው፡ ንስኻ ከኣ ካብዚ ዝተፈላለየ ኮርሳትና እቲ ነዓኻ ዘድልየካ ወሲድካ ሎሚ ሞያኻ ኣማዕብል፡ ሓንሳብ እቲ ኮርስ ምስ ወሰድካዮ ንዘላኣለም ናትካ'ዩ ኣብ ደስ ዝበለካ ቦታን ግዜን ትመሃረሉ፡ ብኸምዚ ከኣ ህይወትካ ክትቕይር ትኽእል ኢኻ።

እተን 8 ብልጫታት ኮርሳትና

ብዘይካ እዘን ኣብዛ ቪድዮ ተገሊጸን ዘለዋ 8 ብልጫታት ኮርስና ብወገን ንመምሃራን ዝምልከት'ውን ካቡኡ ብዝበዝሕ ኣዝዩ ብዙሕ ብልጫታት ሓዚላ ኢያ ትርከብ መምህር ንምዃን ኣብዛ ሊንክ እዚኣ ጠውቕ።

ኣገባብ ኣጠቓቕማ ኮርሳትና

ኮርሳትና ብኸምዚ ኣብ ኣብዚ ቪድዮ ትዕዘብዎ ብቐሊሉ ኣብ ሞባይልኩም ወይ ኮምፕዩተርኩም ዋላ'ውን ኣብ ታብሌኩም ክትወስድዎን ክትከታተልዎን ትኽእሉ ኢኹም፡ ክትረኽቡና ምስ ትደልዩ፡ እዚኣ ጠውቕ።

Get Lifetime Access with Certificate

 • Lifetime Access
 • Learn on different devices
 • Learn wherever, whenever suits you.
 • Get the course Exam
 • Certificate upon completion

How it works?

 • Choose a course
 • Sign up or Sign in
 • Get the course
 • Enjoy learning 😀 :)

FAQs from Customers

ኣበይ Login ኢለ ካኣቱ፧
ኣብ ላዕሊ ኣላትካ/ኪ Login ትብል ኣባኣ ጠዊቕካ ኢመይልካን ፓስዎርድኻን ሃባ ክተእትወካ'ያ።
ዝገዛእኩዎ ኮርስ ኣበይ ክረኽቦ ይኽእል፧
Login ኢልካ እንተደኣሃሊኻ ኣብ ላዕሊ Dashboard ትብል ዘላ ጠዊቕካ ኣቲኻ ኩሉ እቲ ዝገዛእካዮ ኮርሳት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፧
ሓንሳብ ኮርስ ምስ ገዛእኩ ክሳብ መዓስ ክጥቀመሉ ይኽእል፧
ንሕናን ንስኻን ክሳብ ዝሃለና ማለት ገደብ ናይ ግዜ የብሉን።
ሓንቲ ግዜ ጥራይ ድዩ ዝኽፈል ንሓንቲ ኮርስ ዋላ ወርሓዊ፧
ኣይፋሉን፡ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ኢኻ ትኸፍል፡ ብድሕሪኡ ንኹሉ ግዜ እታ ኮርስ ናትካ'ያ።
ናተይ ኮርስ ኣብዚ ክዝርግሕ ይኽእል ድየ፧
እወ፡ ንኸሙኡ ኢልና ኢንዲና ሰሪሕናያ፡ ናትካ ኮርስ ኣብዚ ዘርጊሕካ ክትሸይጥ ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ኮርስ እንተሸይጠ ክንደይ ክኽፈል ይኽእል፧
እዚ እታ ኮርስ ከም ዝተሸጠቶ እንድዩ እንተኾነ ግን ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ሽያጥ 20% ናብዛ ኣፕ ኢዩ ዛኣቱ፡ እዚ ማለት ከኣ እታ ኮርስካ $1000 ኣታዊ እንተገይራ እቲ $200 ነዛ ኣፕ ኮይኑ እቲ $800 ከኣ ናባኻ'ዩ።
ኣብዚ ዝዘርጋሕኩዎ ኮርስ ዋንነቱ ናይ መን'ዩ ድሕሪ ግዜ፧
ኣብዚ ዝዝረጋሕካዮ ኮርስ ኩሉ ግዜ ዋንነቱ ናትካ'ዩ ኣብ ደስ ዝበለካ ወብሳይት ወይ ኣፕ ደጊምካ ክትዝርግሖ ትኽእል ኢኻ።
እዛ ኣፕ ክኸፍል እንከለኹ እዛ ኣፕ ናተይ ናይ ባንክ ሓበሬታ ትሕዞ ድያ፧
ኣይፋሉን፡ ኣይትሕዞን'ያ፡ ኩሉ እቲ ሓበሬታ በዛ ኣብዚ Link. ዘላ ዓለም ለኻዊት ናይ ገንዘብ መመሓላለፊት ትካል ኢዩ ዝተሓዝ።
To clarify, any credit card you have provide us in our checkout page, your information will validated, handled, and processed by Stripe only.

ናይ ሕቶኻ መልሲ ኣብዚ ኣይረኸብካዮን፧ በጃኻ ኣብዚኣ ጠዊቕካ ርኸበና።

ስለምንታይ ኣብዚ ምምሃር ትመርጽ?

 • ትምህርቲ ኣብ ዝመረጽካዮ ቦታን ግዜን ምዃኑ
 • ዝገዛእካዮ ኮርስ ኣብ 4 ወርሒ ዶ 6 ወርሒ ተዓጽዩ ዝበሃል የለን ኩሉ ግዜ ነዓኻ ኩፉት'ዩ።
 • ምስ ብዝሒ መማሃራን ብሉጽነት ኮርስ ትረክብ፡
 • ዋጋ ኮርሳት ዝሓሰረን ሓደ ሓደ ግዜ ከኣ ብነጻን ትረክብ፡
 • እንተደሊኻ ኣብ ኮምፕዩተርካ እንተደሊኻ ኣብ ሞባይልካ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ፡
 • እቲ ኮርስ ምስ ወዳእኻዮ ፈተና ትወስድ፡
 • እቲ ኮርስ ከም ዝወዳእኻ ዝሕብር Certificate ክወሃበካ'ዩ።
 • Enjoy learning online 😀 :)
"Education is the most powerful weapon you can use to change the world." - Nelson Mandela
"The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you." - B.B. King
"The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice." - Brian Herbert
"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today" Malcolm X
"Learning is a treasure that will follow its owner everywhere." - Chinese Proverb
"The only source of knowledge is experience." - Albert Einstein
"The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs
Our Instructors

A team of talented and passionate instructors who are committed to providing the best possible courses and services.

Testimonials

Here's what our course participants had to say...

Learn anywhere anytime
Mefth learning online
Your courses

You're not enrolled in any of our courses, try to enroll in your favorite course here.